top of page

VANLIGA FRÅGOR

Du frågar, vi svarar

HUR KOMMER ESKILSTUNAS NYA TINGSRÄTT ATT SE UT?

Vi har tagit fram fyra stycken exteriöra illustrationer.

HUR SKILJER SIG DEN NYA TINGSRÄTTEN ÅT FRÅN TIDIGARE LOKALER?

Tingsrätten har suttit i befintliga lokaler i många år och under åren har Domstolsverkets behov förändrats. Framförallt nya krav gällande säkerhetsaspekten för verksamheten. Behovet av fler tingssalar var också en bidragande faktor till att Domstolsverket har valt nya lokaler.

HUR LÄNGE PÅGÅR PROJEKTET?

Tingsrätten kommer att flytta in i sina nya lokaler 2022.

KOMMER DET ATT DAMMA?

Under pågående markarbete runt byggnaden kan det bli damm som ibland når ut till allmänna ytor. Vid arbeten som kan medföra olägenheter för kringliggande verksamheter och bebyggelse väljer vi arbetsmetoder som minskar mängden damm.

KOMMER DET ATT LÅTA MYCKET FRÅN OMBYGGNATIONEN?

Under hösten kan det bullra en del då en mindre del av byggnaden skall rivas utvändigt. Det kommer att pågå viss invändig rivning fram till december 2020 vilken kan höras utanför byggnaden. Därefter blir det färre och kortare perioder med buller och efter rivningsperioden kommer vi att försöka minimera bullret också ur en arbetsmiljöaspekt.

KOMMER DET ATT SPRÄNGAS NÅGOT?

Enligt den geotekniska undersökningen kommer det inte finnas något behov av sprängning. Om behovet ändå skulle uppstå under produktionstiden kommer alla grannar att informeras i god tid. Sprängningsarbeten föregås då av besiktning av de grannfastigheter som beräknas påverkas.

HUR GÖR MAN FÖR ATT ORDNA ETT STUDIEBESÖK PÅ BYGGARBETSPLATSEN?

Med hänsyn till COVID-19 behöver vi minimera antal besökare. Det är däremot möjligt att se hur framdriften av produktionen ser ut på vår websida för projektet med en timmes eftersläpning via en utplacerad kamera. Denna kommer att sitta på ett sådant avstånd, så att vi klarar kraven enligt GDPR.

KOMMER TRÄDEN OCH GRÖNSKAN ATT FÖRSVINNA?

Träden som står på kommunens mark, bl a mot Smedjegatan och Kriebsengatan bevaras. Två träd närmast byggnaden måste fällas för att göra plats för tillbyggnaden. Gräsmattan runt byggnaden görs om till en öppen och inbjudande grön yta med parkbänkar.

KOMMER BYGGARBETSPLATSEN VARA INHÄGNAD?

Vi har satt upp stängsel runt byggarbetsplatsen vilken kommer att hållas stängd och kommer endast att vara tillgänglig för auktoriserad personal. Grindar öppnas endast vid in och uttransport av material och det är viktigt att alla följer trafikskyltarna för gångväg eller i förekommande fall, flaggvaktens anvisningar kring byggarbetsplatsen.

KOMMER BYGGTRAFIKEN ATT BLOCKERA GATORNA?

Vi jobbar aktivt med planeringen av projektet och i det arbetet ingår även planering av all byggtrafik och materialtransport. Vi kommer att hålla all nödvändig byggtrafik i möjligaste mån inom byggarbetsplatsen. Trafiken till och från byggarbetsplatsen planeras även den väl för att undvika köbildningar på de kringliggande gatorna. Om behov uppstår för en ändring av trafikordningen i området sker det i samråd med Eskilstuna kommuns trafikkontor.

IBLAND SER DET OSTÄDAT UT KRING BYGGARBETSPLATSER. HUR JOBBAR NI MED ATT HÅLLA DET SNYGGT?

Samtliga yrkesgrupper på byggarbetsplatsen ansvarar för att ta hand om sitt avfall och sortera det på rätt ställe. Behov av eventuell ytterligare städning noteras i samband med våra skyddsronder och åtgärdas därefter.

VARFÖR BYGGDE MAN INTE OM MYNTVERKET TILL ETT KULTURHUS ELLER MUSIKSKOLA I STÄLLET?

Kommunen förvärvade fastigheten för ett antal år sedan då det för dem var viktigt att kunna påverka vilken typ av verksamhet som skulle flytta in. De äger tomten bredvid och vill försäkra sig om att de fick den stadsbild de hade planerat för. Kommunen förde själva en långtgående dialog med Domstolsverket men valde att sälja fastigheten till Stenvalvet för att driva utvecklingen vidare.

bottom of page